មហាសន្និបាតសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា និងពិព័ណ៌សំណង់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦

Cambodia Constructors Association Summit & Expo 2017
Singapore Event
Property Guru 2018

Start date
01 Dec 2016

Ended date
03 Dec 2016

Time
07:00:00 AM

Location
Diamond Island Exhibition and Convention Center

Description

The 4th Cambodia Constructors Association Summit & Construction Industry Expo is scheduled for December 01-3, 2016 at the Diamond Island Exhibition and Convention Center and will bring together professionals from the construction industry as wel


Latest Issue

Construction & Property Magazine title=Issue # 031

Advertisement

UMG Cambodia title=
Star Coating Solution KCC Paint title=
Polygon R-Pip title=
Multico  title=
Hyundai Elevator GGEAR title=
ISI Steel Co., LTD title=

Stay Connected

Camcona
Campu Lunpac
Comin Khmer
ETS Cambodia
LCC
SCG
MULTICO
Ocean
Seara Sports Engineering and Creation Asia (Cambodia) Co., Ltd.
TEM
TPC
Wiki
Rinnai
Kansai Paint
Cambodia Business Partner
Camcona Group
KRock
Plus Enterprise
United Mercury Group
Muhibbah Engineering (Cambodia) Co., Ltd
Dynamic Scientific Co., Ltd
CBMS
BMSC Business Machines & Supplies Center
Business Machines & Supplies Center (BMSC)
home.58cam
UPG Cambodia
Fuxin Steel Buildings co. ltd
Phnom Penh Precast Plants co. ltd
Legrand
Sika Cambodia
Group Four
Sokea Garden
ISI PALM co., LTD
Star 5 Condo
Diamond Glass
Schwing Stetter India
YY TYY Taiwan