សហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន ACF ពិភាក្សាអំពីបទដ្ឋានអាស៊ាន

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (ACF) លើកទី ៤៤ កាលពីខែកញ្ញា គឺដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវស្តង់ដារសំណង់សម្រាប់អាស៊ានទាំងមូល។

ACF ដែលតំណាងឲ្យអ្នកសាងសង់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលដឹកនាំដោយសមាគមអ្នកសាងសង់សិង្ហបុរីលីមីតធីត (SCAL) នៅ Mandarin Orchard ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។ កិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃនេះបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីពិភាក្សា និងវាយតម្លៃបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមមុខក្នុងផ្នែកមួយនៃដំណើរការសមាហរណកម្ម។


កម្មវិធី ACSTST មានគោលបំណងបង្កើតស្តង់ដារមួយសម្រាប់កម្មករសំណង់នៅទូទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ប៉ុន្តែការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសសមាជិកនីមួយៗនៅតែជាបញ្ហា។ ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌតម្រូវការ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ សុខុដុមនីយកម្មលក្ខខណ្ឌតម្រូវអប្បបរមាសម្រាប់កម្រិតនីមួយៗមិនទាន់បញ្ចប់បាននៅឡើយទេ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ មានការស្នើសុំឲ្យប្រទេសសមាជិកនីមួយៗត្រឡប់ទៅវិញ និងពិនិត្យឡើងវិញលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ពួកគេម្តងទៀត។

ដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលជាក់ស្តែង សមាគមអ្នកសាងសង់ជំនាញម៉ាឡេស៊ី (MBAM) បានផ្តល់យោបល់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពនៃការជួលទីប្រឹក្សាពីខាងក្រៅ ដើម្បីប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នានៃប្រទេសនីមួយៗ ធ្វើសុខុដុមនីយកម្មចំណុចខុសគ្នាទាំងនោះ និងសរសេរស្តង់ដារ ACSTST ACF រួមមួយ។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការជួលទីប្រឹក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈពីខាងក្រៅដើម្បីប្រៀបធៀបម៉ូឌុល លក្ខខណ្ឌតម្រូវការ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពីប្រទេសនីមួយៗ និងរបៀបធ្វើឲ្យកម្មវិធីដើរទៅមុខ។

សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា (CCA) ក៏ត្រូវបានជំរុញឲ្យពន្លឿនការងារលើកម្មវិធីនេះផងដែរ ព្រោះថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចង់ទទួលបានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ស្តង់ដារកម្មករពីប្រទេសនីមួយៗនៅចុងឆ្នាំនេះ។ សមាគមអ្នកសាងសង់ថៃ (TCA) បានទាក់ទងទៅសមាគមអ្នកសាងសង់ជាតិឡាវ (LACA) ហើយបានស្នើសុំឲ្យពួកគេបញ្ជូនព័ត៌មានស្តីពីធម្មនុញ្ញរបស់សមាគម ការចុះឈ្មោះ និងសកម្មភាពមួយចំនួន ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ យោងទៅតាម TCA ប្រទេសឡាវត្រូវបង្កើតសមាគមអ្នកសាងសង់ឯករាជ្យដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណើរការនេះ។

ការធ្វើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញរបស់ ACF គឺជាចំណុចនៃការពិភាក្សាមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំនេះ។ ប្រធាន ACF មើលឃើញពីតម្រូវការនៃការពិនិត្យឡើងវិញនូវធម្មនុញ្ញដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានបច្ចុប្បន្នភាព និងសមស្របនឹងបរិយាកាសដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ TCA ក្នុងនាមជាការិយាល័យលេខាធិការនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយប្រធាន ACF និងអគ្គលេខាធិការដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រាងប្រការដែលត្រូវវិសោធនកម្ម ហើយបញ្ជូនទៅកាន់សមាជិកដើម្បីផ្តល់យោបល់។

ដោយសារបច្ចុប្បន្ន ACF មានសមាជិកថ្មី ហើយប្រទេសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំមានការផ្លាស់ប្តូរគ្នាវិលជុំ ប្រធាន ACF ក៏បានមើលឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការសរសេរ “សៀវភៅណែនាំស្តីពីនីតិវិធីស្តង់ដារ” សម្រាប់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។ ក្នុងតួនាទីនេះ TCA នឹងជួយរៀបចំសេចក្តីព្រាងនីតិវិធី និងផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកដើម្បីផ្តល់យោបល់។

ផ្នែកខាងរដ្ឋបាលវិញ សមាជិកក៏បានចែករំលែកការយល់ឃើញពីមធ្យោបាយនានាដើម្បីកែលម្អវេបសាយរបស់ ACF ផងដែរ ដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើន ដើម្បីឲ្យសមាគមនីមួយៗ និងប្រជាជនអាស៊ានទាំងមូលអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើវេបសាយ។

សមាគមអ្នកសាងសង់ហ្វីលីពីន (PCA) បានស្នើសុំបង្កើតបណ្ណាល័យសមាជិកដែលជាកន្លែងរក្សាទុកនូវកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំកន្លងមកទាំងអស់ និងមានការធានាសុវត្ថិភាពដោយអក្សរសម្ងាត់។ SCAL ក៏បានជូនដំណឹងដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផងដែរថា ការចំណាយដំបូងនៃការបង្កើតបណ្ណាល័យសមាជិកគឺមានចំនួន ២១៥០ដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងថ្លៃថែទាំប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១៧០០ដុល្លារ។ MBAM បានផ្តល់អនុសាសន៍អោយផ្លាស់ប្តូរអ្នកគ្រប់គ្រងវេបសាយទៅកាន់ប្រទេសដែលមានការចំណាយថោកជាង។ ប្រទេសសមាជិកនីមួយៗក៏នឹងត្រលប់មកវិញពិនិត្យមើលតម្លៃនៃការសម្របខ្លួនតាមវេបសាយរបស់ ACF ។ MBAM ក៏បានផ្តល់យោបល់ផងដែរថា ព័ត៌មានគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង Cloud ហើយប្រទេសសមាជិកនីមួយៗត្រលប់ទៅវិញរកមើលគំនិតនៃរបៀបធ្វើវា។

នៅឆ្នាំក្រោយសមាគមអ្នកសាងសង់ឥណ្ឌូណេស៊ី (ICA) នឹងក្លាយជាប្រធាន ACF បន្ទាប់។

សហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (ACF) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨៥ដោយកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហ្សាកាតា​ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ អស់រយៈពេល ២៧ឆ្នាំ ACF បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាចំនួនពីរជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្តរហូតមក ដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាជីវកម្មដែលកើតឡើង។

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ACF មានសមាជិកសមាគមសាងសង់ចំនួន ៨ ដែលតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមមាន សមាគម​អ្នក​ង​សង់​កម្ពុជា (CCA) សមាគម​អ្នកម៉ៅការ​សាងសង់​ឥណ្ឌូនេស៊ី (ICA) សមាគម​អ្នក​សាងសង់​ជំនាញ​ម៉ាឡេស៊ី (MBAM) សមាគម​អ្នកម៉ៅការ​សាងសង់​ហ្វីលីពីន (PCA) សមាគម​អ្នកម៉ៅការ​សាងសង់​សឹង្ហ​បុរី​លីមីត​ធី​ត (SCAL) សមាគម​អ្នកម៉ៅការ​សាងសង់​ថៃ (TCA) សមាគម​អ្នកម៉ៅការ​សាងសង់​វៀត​ណា​ម (VACC) និង​សមាគម​សហគ្រិន​សំណង់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​(MCEA)។

Latest Issue

Construction & Property Magazine title=Issue # 030

Stay Connected

Camcona
Campu Lunpac
Comin Khmer
ETS Cambodia
HSC Decor
LCC
SCG
MULTICO
Ocean
Seara Sports Engineering and Creation Asia (Cambodia) Co., Ltd.
TEM
TPC
Wiki
Inovar
Rinnai
Kansai Paint
Cambodia Business Partner
Camcona Group
KRock
Plus Enterprise
United Mercury Group
Muhibbah Engineering (Cambodia) Co., Ltd
Dynamic Scientific Co., Ltd
CBMS
BMSC Business Machines & Supplies Center
Business Machines & Supplies Center (BMSC)
Aluminium Expo Shanghai 2017
home.58cam
UPG Cambodia
Fuxin Steel Buildings co. ltd
Phnom Penh Precast Plants co. ltd
Legrand
Sika Cambodia
Group Four
Sokea Garden
ISI PALM co., LTD
Star 5 Condo
Diamond Glass
Schwing Stetter India
YY TYY Taiwan